Polityka prywatności

 
Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w firmie Sigen Sp. z o.o. zasady ochrony danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)
 
Administrator Danych:
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sigen Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sigen Sp. z o.o. (miejsce głównego wykonywania działalności gospodarczej: ul. Sowińskiego 5, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Sowińskiego 5, 44-121 Gliwice, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice pod numerem II/338/2008, NIP 6312704027, KRAZ 23218.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: dpo@sigen.pl.
 
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 
Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:  
 
Cel przetwarzania  oraz podstawa prawna oraz okres przechowywania danych :
 
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem.
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.  
 
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. b), oraz f) RODO
Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.
 
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).  
 
Przetwarzanie danych w ramach profilu SIGEN na portalu społecznościowym Facebook.
art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO Dane są współadministrowane przez SIGEN i portal Facebook.
Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
 
Przetwarzanie plików cookies.
art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO
Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.  
 
Prowadzenie rekrutacji.
art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.  
 
Zarządzanie danymi pracowników
art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO;
art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.  
 
 
Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną działalnością SIGEN będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
1. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z SIGEN.
2. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe.
4. Bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
5. W przypadku kandydatów do pracy – podmiotom poszukującym za pośrednictwem Administratora potencjalnych pracowników lub osób współpracujących na innej podstawie niż umowa o pracę.
6. Agencji rekrutacyjnej Uppeo s.c z siedzibą w Katowicach al. W. Korfantego 2, w celu prowadzenia rekrutacji na poszczególne stanowisko pracy.
 
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania
 
1. Prawo dostępu do danych osobowych
Mają Państwo prawo do uzyskania otrzymania od administratora potwierdzenia przetwarzania oraz kopii danych osobowych, które Państwa dotyczą.
2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Mają Państwo prawo do tego, aby SIGEN, jako administrator, bez zbędnej zwłoki sprostował Państwa niepoprawne dane osobowe oraz mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):
Mają Państwo prawo żądania od SIGEN, jako administratora, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej Państwa zgody i jeżeli jako osoba, której dane dotyczą, cofną Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych;
c) wykorzystają Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
d) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, przy czym są przetwarzane dane osobowe dziecka.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Mają Państwo prawo żądania od SIGEN, jako administratora danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych,
b) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiają się usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
c) Jeżeli SIGEN, jako administrator danych, nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, jako osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych;
W czasie, w którym SIGEN, jako administrator danych, ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych, ma prawo wyłącznie do przechowywania Państwa danych osobowych. Wszelkie inne operacje przetwarzania SIGEN ma prawo wykonać wyłącznie:
a) pod warunkiem, że wyrażą Państwo zgodę,
b) gdy jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
c) gdy jest to konieczne do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
d) gdy jest to konieczne z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Rzeczypospolitej Polskiej,
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania SIGEN, jako administrator danych, jest zobowiązana Państwa poinformować o tym fakcie.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią
6. Prawo do przenoszenia danych:
SIGEN jest zobowiązany do przesłania Państwa danych osobowych pod warunkiem, że przetwarzanie Państwa danych osobowych SIGEN wykonuje w sposób zautomatyzowany (np. mamy Państwa dane w naszej wewnętrznej komputerowej bazie danych) i jednocześnie, SIGEN przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:
a) na podstawie Państwa zgody;
b) SIGEN przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwem, jako osobą, której dane dotyczą oraz przy wykonywaniu której jest konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych.
Wykonując prawo do przenoszenia Państwa danych, mają Państwo prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przekazane przez SIGEN bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem:
Jeżeli SIGEN przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o podstawę prawną, którą jest Państwa zgoda, tj. udzielili Państwo SIGEN pisemnie na papierze lub elektronicznie (np. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez SIGEN , mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. 
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu cofnięcia zgody Mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres dpo@sigen.pl. .
W wiadomości e-mail należy podać Państwa dane identyfikacyjne, abyśmy wiedzieli, kto jest zainteresowany w cofnięciu swojej zgody. Ponadto wiadomość powinna zawierać tekst, z którego wynika, że chcieliby Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000
 
 
Czy musisz podawać SIGEN swoje dane osobowe?
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez SIGEN z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług, zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. W pozostałym zakresie przetwarzanie podanie danych jest dobrowolne jednakże w związku z tym, że celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest również proponowanie ofert pracy, bez podania danych osobowych SIGEN nie byłby zdolny do zaproponowania Państwu żadnej oferty pracy.
 
 
Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
 
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy